• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

12 april 2024

Onderzoek naar de motivatie van mensen voor het gebruik van regenwater

Er is een groeiende interesse voor toepassingen van regenwater, met name in Vlaanderen. Dit roept de vraag op hoe groot de vraag naar verschillende regenwatertoepassingen nu werkelijk is, en belangrijker nog, wat de achterliggende motivaties zijn voor particulieren om hierin te investeren. KWR heeft recent een studie afgerond door middel van een representatieve online enquête in zowel Nederland (n = 1013) als Vlaanderen (n = 1005) en 25 aanvullende vervolginterviews.

De klant als actieve regenwatergebruiker
Particulieren ontpoppen zich steeds vaker als actieve regenwatergebruikers. Dat huishoudens in Vlaanderen significant vaker één of meer producten om regenwater op te vangen in huis hebben dan huishoudens in Nederland is, gezien het verschil in wet- en regelgeving, geen verrassing. In Vlaanderen geldt immers de wettelijke verplichting om bij nieuwbouw of renovatie een regenwateropvang te realiseren. Die wet kent Nederland op dit moment niet.

Opvallender aan de resultaten van het onderzoek is dat in Nederland desondanks de interesse om regenwater op te vangen groot is. Bijna 1 op de 5 huishoudens (19,6%) geeft aan hier interesse in te hebben. Een nog groter percentage (28%) van de huishoudens vangt nu al regenwater op. In Vlaanderen is het percentage huishoudens dat feitelijk regenwater opvangt zelfs al 59,1%. Daarnaast bezitten in vergelijking met Nederland huishoudens in Vlaanderen significant vaker twee regenwateropvangproducten (20,8% versus 4,7%).  

Wanneer Nederlandse huishoudens regenwater opvangen, doen zij dat vrijwel altijd in een regenton. Een kwart (25,9%) van de huishoudens geeft aan dit nu reeds te doen. In Vlaanderen ligt dit percentage met 42 procent flink hoger. Nog veel opvallender, zeker in vergelijking met Nederland, is het percentage (39,5%) Vlamingen in bezit van een regenwatertank of -put. Het aantal huishoudens met een regenwaterzak, infiltratiekrat of -systeem of een wadi ligt beduidend lager (ca. 5%), maar nog altijd hoger dan in Nederland (ca. 2%).

Veruit de meeste huishoudens in zowel Nederland als Vlaanderen die regenwater opvangen, gebruiken dit voor het besproeien van de tuin. Daarnaast gebruikt een meerderheid van deze huishoudens dit water ook voor het watergeven van kamerplanten. Interessanter wordt het echter wanneer we kijken naar overige toepassingen, waarbij opvalt dat in Vlaanderen regenwater vaker voor verschillende en meer hoogwaardige doeleinden wordt gebruikt. Hierbij zijn vooral grote verschillen te zien in het gebruik van regenwater voor schoonmaken, toiletdoorspoeling, de wasmachine, het wassen van de auto en de verzorging van dieren.

Aanschafmotivaties
In de enquête is expliciet gevraagd naar aanschafmotivaties voor producten om regenwater op te vangen (exclusief de regenton, omdat dit een toegankelijker en minder kostbaar product is). Hierbij valt wederom op dat veel van de uitgevraagde motivaties hoog scoorden, met M = 3,48 als laagste score voor de wettelijke verplichting (enkel voor Vlaamse respondenten). Nadere analyse laat zien dat Vlaamse respondenten het verlagen van de waterfactuur en het besparen op onderhoudskosten voor apparaten, belangrijker vinden dan de respondenten uit Nederland.

Zo scoort de motivatie ‘het verlagen van de waterfactuur’ in Vlaanderen een M=4,31 en ‘besparen op onderhoudskosten apparaten’ M=4,18. In Nederland zijn deze scores respectievelijk M=3,84 en M=3,78. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gemiddelde prijsperceptie in Vlaanderen significant hoger is dan in Nederland. Ook de motivaties ‘milieu/duurzaamheid’ en ‘beter voor de tuin’ scoren hoog, maar net als bij de andere alternatieve motivaties zijn hierbij de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen vrijwel afwezig.

Naast de financiële motivatie en de geldende wet- en regelgeving in Vlaanderen worden het milieu en ervaren waterschaarste door veel respondenten in de interviews genoemd als belangrijke motivatie voor het opvangen en gebruiken van regenwater. Zo geven respondenten aan geen verspilling van water te willen of een teveel aan kraanwatergebruik zonde te vinden. Daarnaast is een reden, vooral onder de Vlaamse respondenten vaak genoemd, dat zij regenwater prefereren omdat dit, anders dan hun kraanwater, geen (teveel aan) kalk zou bevatten.

Toekomstambities
Onder een deel van de Vlaamse respondenten leeft de wens de opvang en de toepassing van regenwater te vergroten. Een verdere toepassing van regenwater betekent voor veel van hen dat zij dit water ook voor meer hoogwaardige toepassingen zullen gebruiken. Het is daarom niet verrassend dat onder een deel van de Vlaamse respondenten kwaliteitsvraagstukken bij het zelf opvangen en zuiveren van regenwater een rol spelen. Een zorg die overigens minstens zo sterk leeft onder drinkwaterexperts.

Uit de interviews met de Nederlandse respondenten komt niet het beeld naar voren dat zij op dit moment sterk ambiëren om regenwater voor meer toepassingen te gebruiken dan zij momenteel doen. Deels lijkt dit samen te hangen met het idee – of de twijfel - dat regenwater ongeschikt zou zijn voor toepassingen anders dan irrigatie en bijvoorbeeld wc-doorspoeling.

Bron: H2O Waternetwerk

Meer interessante nieuwsberichten

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing naar de 2e kamer

25 juni 2024

Gisteren (24 juni) heeft demissionair minister Mark Harbers van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is een uitwerking van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' uit november 2022. Het hoofddoel is te komen tot een flinke drinkwaterbesparing. In 2035 mogen particulieren nog maximaal 100 liter drinkwater per persoon per dag gebruiken in plaats van 129 liter. Bedrijven moeten hun drinkwatergebruik met 20% verminderen. Door regenwater en grijswater te (her)gebruiken is deze doelstelling eenvoudig te realiseren. Dat maakt dan ook onderdeel uit van het Plan van Aanpak.Het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing is hier te downloaden.
Comfort systeem

Dit is waarom we naar België moeten kijken om drinkwater te besparen: ‘Het is ongelofelijk zonde’ (artikel Stentor en AD)

17 april 2024

Stel je het volgende voor: je hebt zojuist 35 literflessen Spa blauw in de supermarkt gekocht en nu kieper je de een na de andere fles leeg in het toilet, tot er geen druppel meer over is. Bizar, inderdaad. Toch is dit wat vrijwel iedereen doet, want dagelijks spoelen we per persoon ruim 30 liter drinkwater door ons toilet. En dat kan echt anders, zeggen experts.Waanzin. Een ander woord kan waterexpert Johan Bel uit Hardenberg er niet voor verzinnen. ,,We hebben het schoonste drinkwater ter wereld, maar we gebruiken het vooral om de auto te wassen, de tuin te sproeien, de wasmachine te laten draaien en het toilet te spoelen. Het is ongelofelijk zonde dat we hiervoor schoon drinkwater gebruiken.”Dus: wat als het lukt dagelijks fors minder drinkwater te gebruiken? ,,De technologische oplossingen zijn er”, zegt Bel. ,,We moeten ze alleen wel inzetten.” In dit verhaal lees je hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. ,,Zo ingewikkeld is het niet.”
Druppende kraan -1

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing vastgesteld door Bestuurlijke Overleg Water

12 april 2024

Zakelijke gebruikers en huishoudens moeten aan de slag met drinkwaterbesparing. Het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking moet afnemen van 129 liter tot 100 liter per dag in 2035. Grootverbruikers dienen een reductie van 20%  te realiseren ten opzichte van de referentieperiode 2016-2019. Laagwaardig gebruik van drinkwater wordt beperkt. Dit staat in het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dat op 10 april is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Door de genoemde doelen te realiseren kan het effect van toename van de watervraag in relatie tot de schaarsere beschikbaarheid van water worden beperkt.