• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

24 april 2020

Drinkwaterbedrijven en waterschappen pleiten voor fundamentele hervormingen

De recente oproep van 170 wetenschappers in Trouw om juist nu radicaal te verduurzamen, maakt veel los in de samenleving. En de roep om verduurzaming vindt weerklank. Ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten 23 april in Trouw samen met de waterschappen voor fundamentele hervormingen. Met als doel het herstel van de natuurlijke balans in het watersysteem.

Net als de drinkwaterbedrijven roepen waterschappen op om zuiniger om te gaan met water, het water langer vast te houden, het beschikbare water slimmer te verdelen en de watersystemen klimaatbestendig te maken en het landgebruik en teelten daar op aan te passen. We lopen tegen de grenzen aan van het huidige watersysteem.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “We moeten beseffen dat maatregelen in het watersysteem alleen niet voldoende zijn en dat niet altijd en overal voldoende zoetwater gegarandeerd kan worden. Er zijn keuzes nodig in het watergebruik en de ruimtelijke inrichting om toekomstige schade door droogte en watertekorten te voorkomen. Alleen via samenwerking en inzet van alle partijen kunnen we ons land weerbaar maken tegen watertekorten.”

ZUINIG ZIJN MET BESCHIKBARE WATER
De waterschappen werken aan klimaatbestendige grond- en oppervlaktesystemen om beter bestand te zijn tegen watertekorten en droogte. Zo werken we aan het herstel van de sponswerking van de bodem om water beter vast te kunnen houden en op te kunnen slaan. In het Deltaprogramma Zoetwater werken de waterbeheerders samen met de watergebruikers aan het verbeteren van de waterbeschikbaarheid en de kans op watertekorten in een gebied. Voldoende zoetwater van goede kwaliteit kan echter niet altijd en overal gegarandeerd worden voor alle gebruikers en sectoren.

Schoonman: “Ook op veel andere terreinen lopen we tegen de grenzen aan. Kijk maar naar de stikstofproblematiek. De bomen groeien niet tot aan de hemel en we onderkennen dat we niet kunnen blijven doen wat we deden. Het creëren van een natuurlijke balans in de watersystemen draagt ook bij aan andere maatschappelijke opgaven, zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, tegengaan van bodemdaling en het versterken van de biodiversiteit. Via een gebiedsgerichte aanpak kunnen we zorgen voor een integrale, duurzame oplossing met een natuurlijk water- en bodemsysteem als basis.”

Bron: https://www.uvw.nl/drinkwaterbedrijven-en-waterschappen-pleiten-in-trouw-voor-fundamentele-hervormingen/

Meer interessante nieuwsberichten

Trias Aqua

Trias Aqua

10 mei 2019

We maken uw gebouw, woonwijk of bedrijfsterrein klimaatbestendig, waterneutraal en zelfvoorzienend. Dat doen we aan de hand van de Trias Aqua. Deze geeft heel eenvoudig prioriteit aan het toepassen van maatregelen. 
Regenwater van dak

Alles over regenwater

11 juni 2019

Neerslag ontstaat wanneer de afmetingen van onderkoelde druppeltjes in wolken te groot worden, ze worden dan te zwaar en vallen naar beneden. Wolken ontstaan op hun beurt door verdamping van water op de aarde en met name de zee.
Regenwater

Mijn Waterfabriek helpt u met duurzaam watergebruik

11 juni 2019

Regenwater houdt ons steeds meer bezig. Klimaatverandering zorgt voor overlast door hevige regenbuien, soms voor verdroging, en in ieder geval voor stijgende kosten van de rioolheffing. 
20508074_l

Grijs water uitstekend opnieuw te gebruiken

11 juni 2019

Grijs water is het water dat afkomstig is van het douchen en wassen. Het wordt grijs genoemd omdat het maar heel licht verontreinigd is. Er komen alleen zeepresten en wat lichte vervuiling in voor en dan ook nog in lage concentraties.
permapack 35

Slimme oplossing voor infiltratie rondom de woning

11 juni 2019

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.