Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt voor een dreigende stijging van de waterrekening doordat steeds meer gemeenten precariobelasting in rekening willen brengen. Deze heffing voor kabels en leidingen in gemeentelijke grond staat ook bekend als 'kabeltax'. 

Volgens Vitens, het grootste waterbedrijf van het land, kan de waterrekening in sommige gevallen stijgen met 50 euro per jaar. Inmiddels hebben 56 van de 183 gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens aangegeven te willen overgaan tot het heffen van precariobelasting. Dat was tot nu toe onmogelijk door een bindende overeenkomst tussen nutsbedrijven en gemeenten om af te zien van het heffen van de kabeltax. De gemeente Voorst wilde hier van af en stapte afgelopen zomer naar de rechter. Die gaf de gemeente gelijk, waarmee het mogelijk wordt de leidingen en kabels in de grond te belasten.

Klant betaalt
De rekening dreigt op het bordje van de inwoners van de betrokken gemeenten terecht te komen, want nutsbedrijven zien zich genoodzaakt de extra kosten door te berekenen aan de klant. In het geval van Vitens zijn dat er 5,6 miljoen. Het waterbedrijf vreest in totaal rond 90 miljoen euro aan heffingen te moeten betalen. Dat kan nog oplopen als gemeenten zelf mogen bepalen hoeveel zij in rekening brengen.

Politiek
De Tweede Kamer bespreekt de kwestie deze week in het kader van de behandeling van het Gemeentefonds. Vitens roept Kamerleden op om er bij de minister op aan te dringen om een einde te maken aan de precarioheffing voor drinkwaterbedrijven. De Kamer vraagt al meer dan 10 jaar om vrijstelling van precariobelasting voor nutsnetwerken. Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar. Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de verbruiker moet worden betaald.

Onzichtbare tax
Vitens stelt dat precariobelasting een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger is, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. De precario maatregel is een sluiproute voor gemeenten om inkomsten te genereren en geniet daarom bij gemeenten de voorkeur boven het verhogen van de meer zichtbare OZB.

Geld rondpompen
Verder zou het waterbedrijf in de ogen van Vitens een soort van belastingkantoor worden. Omdat het bedrijf kostendekkend werkt wordt de heffing altijd doorberekend aan de klant in de betrokken gemeenten. 'Dat rondpompen van geld kost de samenleving ook nog eens veel extra geld (administratiekosten + btw), die eveneens worden doorberekend aan de klant', aldus het waterbedrijf in een persbericht.

De precariomaatregel is niet inkomensafhankelijk waardoor de minima er relatief zwaar door worden getroffen. Een keuze is er niet want het niet afnemen van drinkwater geen optie is.

 

Bron: ANP