• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Fiscale voordelen MIA en Vamil voor regenwaterinfiltratie, opvang en gebruik

Bedrijven hebben fiscale voordelen bij de infiltratie, opvang en gebruik van regenwater door middel van de MIA en Vamil-regeling. Hieronder vindt u de informatie daarover. 

G 6440 [gewijzigd]
Infiltratiesysteem
a. bestemd voor:
1. het bufferen en infiltreren van regenwater in geperforeerde containers, waarbij het regenwater na verblijf in deze containers
infiltreert in de bodem 2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem en/of infiltreren van regenwater
met geperforeerde leidingen, of
3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,
b. bestaande uit:
1. met betrekking tot onderdeel a, onder 1, een geperforeerde container, (eventueel) geotextiel en (eventueel) verplaatsbaar
sportveld,
2. met betrekking tot onderdeel a, onder 2, geperforeerde leidingen en (eventueel) geotextiel,
3. met betrekking tot onderdeel a, onder 3, een wadi.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan worden toegepast in combinatie met een verplaatsbaar sportveld.

F 6441
Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater
a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval opvangen en bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en
bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, waarbij ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden
gebufferd, en waarbij het regenwater nuttig wordt toegepast of vertraagd wordt afgevoerd met een afvoersnelheid van ten hoogste
0,36 liter per uur per vierkante meter opvangoppervlak,
b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening, (eventueel) een verzwaarde dakconstructie, (eventueel) geotextiel en (eventueel)
leidingwerk voor nuttige toepassing.
Toelichting: Bufferen en infiltreren van regenwater kan worden gemeld onder G 6440.

F 6442
Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken
a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van horizontale dakconstructies van gebouwen met een absorberende mat voorzien van
overstortvoorziening, ter verlenging van de levensduur van de dakbedekking en ter vermindering van wateroverlast of overbelasting
van het riool door regenval,
b. bestaande uit: waterabsorberende dakmaterialen, een sensorgecontroleerde afsluitklep, (eventueel) een overstortvoorziening,
(eventueel) een retourpomp en (eventueel) een zonnecollector in de waterlaag.
Toelichting: Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater kunnen worden gemeld onder F 6441.

A 6445
Grijswaterrecyclinginstallatie
a. bestemd voor: het hergebruiken van eigen zwembad- of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing,
b. bestaande uit: een grijswatertank, een secundair waterleidingnet, een drukvat, een automatische omschakelaar en een filtratieeenheid.
F 6446
Decentrale sanitatie-installatie
a. bestemd voor: het bij kantoren, zorginstellingen of woningen zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee
vergelijkbaar, waarbij:
1. scheiding van afvalwaterstromen aan de bron plaatsvindt en na bewerking of zuivering van het afvalwater grondstoffen
worden teruggewonnen die vervolgens worden gerecycled of anderszins nuttig toegepast, of
2. geneesmiddelresten in het afvalwater onschadelijk worden gemaakt,
b. bestaande uit: een samenstel van geschakelde technieken, waaronder (eventueel) een afvalcompressor en (eventueel) een
zuiveringsinstallatie.

F 6449 [gewijzigd]
Toilet met urinescheiding
a. bestemd voor: het gescheiden opvangen van urine en fecaliƫn in een toilet, waarbij de opgevangen urine separaat wordt
opgeslagen en verwerkt, en waarbij niet meer dan 4 liter water per spoeling wordt verbruikt,
b. bestaande uit: een toilet met urinescheiding, een inpandig urineafvoersysteem en een urine-opslagtank, (eventueel) apparatuur ter
voorkoming van verstopping en (eventueel) aanpassingen aan het bestaande leidingwerk.

Legenda bij de Milieulijst
MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap.
Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA- als Vamil- voordeel krijgen.
Uitleg letters A t/m G
A = 27% MIA + 75% Vamil
B = 13,5% MIA + 75% Vamil
C = alleen 75% Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + 75% Vamil
G = alleen 36% MIA